KRYTERIA OTRZYMANIA RELIKWII I STOPNIA

Prośba o relikwie

1. Prośby o relikwie I stopnia mogą składać jedynie proboszczowie parafii lub przełożeni/przełożone wspólnot zakonnych, z wyraźnie podanym motywem w tekście: „Dla publicznego kultu wiernych”; prośby składane przez osoby świeckie, bez względu na to, jaki urząd lub posługę pełnią w Kościele, lub przez seminarzystów – nie będą brane pod uwagę.

2. Prośba musi być napisana na papierze firmowym, z oficjalną pieczątką i podpisem osoby odpowiedzialnej. Prośbę należy przesłać pocztą na adres:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Sekretariat Generalny
Via Nazareth, 400
00166 Roma, Italia

3. Prośby (nawet, jeśli są to zeskanowane oryginały) przesłane drogą mailową lub faksem – nie będą brane pod uwagę.

4. Zazwyczaj przesyła się relikwie jednego świętego, takiego, którego kult w danym miejscu jest już szczególny, lub którego kult chce się rozwinąć; nie jest praktykowane przekazywanie relikwii tylko dla ich „kolekcjonowania”.

5. Zgromadzenie ma do dyspozycji jedynie relikwie błogosławionych własnego instytutu; w przypadku innych świętych/błogosławionych prośby należy kierować do właściwych instytutów czy diecezji.