Modlitwa do Najświętszej Rodziny

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, który życiem swoim dałeś nam przykład oddania się Ojcu i dziełu zbawienia, pomóż nam żyć naszą zakonną konsekracją, uczestniczyć co dzień głębiej w Twojej ofierze i służyć owocnie Ludowi Bożemu.

Maryjo, Matko Boga! Uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny! Ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie, byśmy się stawały coraz podatniejszym narzędziem Bożej Woli.

Jezu, Maryjo, Józefie święty! Sprawcie, by życie naszej wspólnoty zakonnej było dla wszystkich znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej chwały i zmartwychwstania.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny  świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Koronka do Najświętszej Rodziny

(do odmawiania na różańcu)

Znak Krzyża świętego
Ojcze nasz.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
(Na dużych paciorkach:) Najświętsza Rodzino, zamieszkaj między nami.

(Na dziesiątkach:) Najświętsza Rodzino, wzywamy Twojej pomocy.

Nowenna do Najświętszej Rodziny

JÓZEFIE NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI”

Mt 1,18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął te myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas.

Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA”

Łk 26-31,38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałe zawierzenie wasze, wysłuchaj nas.

Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata….

„OWINĘŁA GO W PIELUSZKI I POŁOŻYŁA W ŻŁOBIE”

Łk 2,3-6

Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę, wysłuchaj nas.

Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat i aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

„WSTAŃ, WEŹ DZIECIĘ I JEGO MATKĘ I UCHODŹ DO EGIPTU”

Mt 2,13-15

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas

Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

„HEROD POSŁAŁ OPRAWCÓW,KAZAŁ POZABIJAĆ WSZYSTKICH MŁODZIANKÓW”

Mt 3,16-18

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.”

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez  doskonałą miłość Waszą, wysłuchaj nas.

Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

„NADANO MU IMIĘ JEZUS”

Łk 2,21

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Najświętsza Rodzino, najwierniejsza przepisom Pańskim, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałe posłuszeństwo Wasze, wysłuchaj nas.

Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

„PRZYNIEŚLI JE DO JEROZOLIMY, ABY JE PRZEDSTAWIĆ PANU”

Łk 2,22-24

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej, będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez Świętego Starca Symeona, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas.

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata….

„POWINIENEM BYĆ W SPRAWACH OJCA MEGO”

Łk 2,46-50

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?.

Najświętsza Rodzino, wzorze najdoskonalszy cnót wszystkich, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez modlitwy i milczenie wasze, wysłuchaj nas.

Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne życie rodzinne.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata..

„JEZUS WZRASTAŁ W MĄDROŚCI, W LATACH I W ŁASCE U BOGA I U LUDZI”

Łk 2,51-52

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

wspieraj nas

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas

Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas

Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…